DOA BREVIRPAGISABTU

Brevir Pagi, Sabtu: 11 Juni 2016, Peringatan Santo Barnabas Rasul

Pembukaan

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH:  868

O para rasul mulia

Duta raja yang kuasa

Didikan guru utama

Yang mengatasi segala.

Di Yerusalem surgawi

Penuh cahaya ilahi

Kalian menjadi dasar

Bagi Gereja yang benar.

Kami rayakan pestamu

Kami kenangkan jasamu

Sambil mengucapkan syukur

Atas pengurbanan luhur.

Terpujilah Yesus Kristus

Yang sudah sudi mengutus

Rasul yang dipilih Bapa

Dipenuhi dengan RohNya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR: 558-562 , ant.

Antifon

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,*

Engkau yang menimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*

di depan suku Efraim, Benyamin dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,*

dan datanglah menyelamatkan kami.

Ya Allah, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*

sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*

cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga,*

dan olok-olokan musuh kami.

Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*

Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*

maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*

dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*

dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.

Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*

sehingga setiap orang yang lewat memetik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,*

dan binatang di padang memakannya.

Ya Allah semesta alam, kembalilah,†

pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*

lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya,*

biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindunghi raja kami,*

orang pilihan yang telah Kaunobatkan.

Maka kami tidak akan menyimpang dari padaMu,*

lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.

Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

Antifon

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

Yes 12,1-6

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan,†

Engkau telah murka terhadap aku,*

tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.

Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,*

aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,*

Dialah yang menyelamatkan daku.

Dengan suka ria kamu akan menimba air,*

dari sumber keselamatan.

Pada masa itu kamu akan berkata,*

Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,*

beri tahukanlah keluhuran namaNya.

Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab megahlah karyaNya,*

hendaknya dimaluklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,*

sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

Antifon

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.

Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,*

bersorak-gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,*

petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,*

waktu bulan purnama, hari raya kita.

Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,*

suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,*

ketika Allah maju melawan tanah Mesir.

Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar,*

“Aku telah mengambil beban dari pundak umatKu.

Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,*

engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,*

Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.

Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,*

hai Israel, mudah-mudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,*

jangan menyembah dewa asing.

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu,†

yang menuntun engkau ke luar dari tanah Mesir,*

dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.

Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,*

dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,*

dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.

Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,*

sekiranya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan,*

dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.

Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,*

itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum,*

dan Kupuaskan dengan madu kuat”.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.

BACAAN SINGKAT: 869

(Ef 2,19-22)

Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan para kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun diatas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesuslah batu sendinya. Dalam Tuhan seluruh bangunan tumbuh, tersusun rapih menjadi bait Allah yang kudus. Dalam Dia kamupun turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah, dalam Roh.

LAGU SINGKAT: 870

P: Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin,* Di seluruh dunia.

U: Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin,* Di seluruh dunia.

P: Mereka mewartakan namaMu, ya Tuhan.

U: Di seluruh dunia.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin,* Di seluruh dunia.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

KIDUNG ZAKHARIA: 333 Ant. ‎1016

Antifon Kidung

Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu, Barnabas membawanya ke Antiokhia. Di sana mereka tinggal satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang.

KIDUNG ZAKARIA (Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu, Barnabas membawanya ke Antiokhia. Di sana mereka tinggal satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang.

DOA PERMOHONAN

Saudara tercinta, kita telah menerima warisan surgawi dari para rasul. Marilah kita mengucap syukur kepada Bapa kita atas semua kurniaNya, dan berkata:

U: KepadaMu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.

P: Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sebab para rasul telah menyampaikan kepada kami perjamuan tubuh dan darah Kristus,* yang memuaskan dan menyegarkan kami.

U: KepadaMu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.

P: Terpujilah Engkau karena para rasul telah menyediakan bagi kami santapan sabda,* yang menerangi dan menggembirakan kami.

U: KepadaMu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.

P: Terpujilah Engkau karena Gereja kudus telah Kaudirikan atas para rasul,* dan kami kaupersatukan menjadi satu umat.

U: KepadaMu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.

P: Terpujilah Engkau sebab Engkau telah mempercayakan kepada para rasul pembaptisan dan pengampunan dosa,* yang menyucikan kami dari segala kejahatan.

U: KepadaMu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, keselamatan umat manusia, santo Barnabas yang kuat dalam iman dan penuh Roh kudus telah Kaukhususkan untuk mentobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya dengan giat kami sebarkan pula senantiasa dengan perkataan dan perbuatan.

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

============

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close