DOA BREVIRKAMISPAGI

Brevir Pagi, Kamis: 12 Januari 2017, Kamis Sesudah Penampakan Tuhan

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Bila kita mendambakan

Dan mencari Yesus Tuhan

Kita harus mengarahkan

Pandangan ke atas awan.

Lihatlah bintang mulia

Sungguh terang cahayanya

Tak pernah terlihat mata

Apa gerangan maknanya?

Itu tanda kelahiran

Almasih yang dinantikan

Marilah kita mencari

Menghaturkan hormat bakti.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Pada hari penampakan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

Mazmur 79 (80)

Gembala Israel, dengarkanlah kami,*

Engkau yang menimpin Yusuf bagaikan kawanan.

Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*

di depan suku Efraim, Benyamin dan Manasye.

Kerahkanlah kekuatanMu,*

dan datanglah menyelamatkan kami.

Ya Allah, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*

sekalipun umatMu berdoa?

UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*

cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.

Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga,*

dan olok-olokan musuh kami.

Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*

Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.

Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*

maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.

Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*

dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.

Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*

dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.

Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*

sehingga setiap orang yang lewat memetik buahnya!

Babi hutan menggerogotinya,*

dan binatang di padang memakannya.

Ya Allah semesta alam, kembalilah,+

pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*

lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.

Musuh telah menebang dan membakarnya,*

biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.

Hendaknya Engkau melindunghi raja kami,*

orang pilihan yang telah Kaunobatkan.

Maka kami tidak akan menyimpang dari padaMu,*

lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.

Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*

tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kerahkanlah kekuatanMu, ya Tuhan, dan datanglah menyelamatkan kami.

Antifon

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

Yes 12,1-6

Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan,+

Engkau telah murka terhadap aku,*

tetapi kemurkaanMu telah mereda, dan aku sudah Kauhibur.

Sungguh, Tuhanlah penyelamatku,*

aku percaya dan tidak merasa takut.

Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujaanku,*

Dialah yang menyelamatkan daku.

Dengan suka ria kamu akan menimba air,*

dari sumber keselamatan.

Pada masa itu kamu akan berkata,*

Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namaNya!

Wartakanlah kepada para bangsa karyaNya yang agung,*

beri tahukanlah keluhuran namaNya.

Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab megahlah karyaNya,*

hendaknya dimaluklumkan di seluruh bumi.

Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion,*

sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang mahakudus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi.

Antifon

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.

Mazmur 80 (81)

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,*

bersorak-gembiralah bagi Allah Yakub.

Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana,*

petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu.

Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru,*

waktu bulan purnama, hari raya kita.

Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel,*

suatu hukum dari Allah Yakub.

Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf,*

ketika Allah maju melawan tanah Mesir.

Kini kudengar firman Tuhan, yang belum pernah kudengar,*

“Aku telah mengambil beban dari pundak umatKu.

Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa,*

engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatKu, maka Aku membebaskan dikau.

Dari dalam awan mengguntur Aku menjawab engkau,*

Aku telah menguji engkau pada wahah Meriba.

Maka dengarlah, hai umatKu, Aku hendak memperingatkan dikau,*

hai Israel, mudah-mudahan engkau mendengarkan Daku.

Jangan di antaramu terdapat Allah yang lain,*

jangan menyembah dewa asing.

Sebab Akulah Tuhan, Allahmu,+

yang menuntun engkau ke luar dari tanah Mesir,*

dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan.

Tetapi umatKu tidak mendengarkan suaraKu,*

dan Israel tidak taat kepadaKu.

Maka Kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya,*

dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri.

Ah, sekiranya umatKu mendengarkan Daku,*

sekiranya Israel menempuh jalan-jalanKu.

Maka musuh mereka segera Kutundukkan,*

dan terhadap para lawannya Kukepalkan tinjuKu.

Maka musuh Israel akan tunduk menyembah,*

itulah nasibnya untuk selama-lamanya.

Maka umatKu akan Kuberi makan sari gandum,*

dan Kupuaskan dengan madu kuat”.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.

BACAAN SINGKAT

(Yes 62:11-12)

Katakanlah kepada puteri Sion: lihatlah penyelamatmu tengah datang; tanda-tanda kemenangan di bawahNya, dan ganjaran mendahuluiNya. Mereka yang datang akan disebut: ‘Umat yang suci’, ‘Bangsa yang ditebus Tuhan’.

LAGU SINGKAT

P: Semua raja bumi* Bersujud kepadaNya.

U: Semua raja bumi* Bersujud kepadaNya.

P: Semua bangsa mengabdi Dia.

U: Bersujud.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Semua raja bumi* Bersujud kepadaNya.

Antifon Kidung

Berduyun-duyun para bangsa datang dari jauh sambil membawa persembahan.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Berduyun-duyun para bangsa datang dari jauh sambil membawa persembahan.

DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuliakan karya agung Tuhan, sebab Ia menghibur kita dengan kehadiran PuteraNya. Marilah kita berkata dengan gembira hati:

U: Kemuliaan kepada Allah di surga.

P: Bersama dengan para malaikat, bapa, bangsa dan nabi-nabi,* kami memuji Engkau, ya Tuhan.

U: Kemuliaan kepada Allah di surga.

P: Bersama dengan perawan Maria, bunda Allah,* kami meluhurkan Dikau, ya Tuhan.

U: Kemuliaan kepada Allah di surga.

P: Bersama dengan para rasul dan penginjil,* kami bersyukur kepadaMu, ya Tuhan.

U: Kemuliaan kepada Allah di surga.

P: Bersama dengan para martir Kristus yang kudus,* kami mempersembahkan diri kepadaMu, ya Tuhan.

U: Kemuliaan kepada Allah di surga.

P: Bersama dengan semua orang kudus,* kami membaktikan hidup kami kepadaMu, ya Tuhan.

U: Kemuliaan kepada Allah di surga.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, dengan perantaraan PuteraMu Engkau menyinari segala bangsa dengan  cahayaMu. Kami mohon, semoga kami selalu dengan teguh percaya Kristus penebus, agar semakin disinari terang cahayaNya dan akhirnya mencapai kemuliaan abadi.

Demi Yesus Ktristus, PuteraMu dan  pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close